ΦΟΙΤΗΣΗ

Stacks Image 1379
Η διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων γίνεται ατομικά σε κάθε ένα μαθητή, δύο φορές την εβδομάδα με μαθήματα διάρκειας 30΄ στις μικρές ηλικίες. Στις μεγαλύτερες ηλικίες η διάρκεια του μαθήματος είναι 60’ μία φορά την εβδομάδα. Η διδασκαλία των Γενικών Υποχρεωτικών Μαθημάτων γίνεται σε ολιγομελή τμήματα μία φορά την εβδομάδα με μαθήματα διάρκειας 60’.
Προκειμένου για σπουδές που στοχεύουν σε απολυτήριο τίτλο, ο χρόνος φοίτησης σε κάθε Τάξη: Προκαταρκτική / Κατωτέρα / Μέση / Ανωτέρα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης φοίτησης.
Έναρξη όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων: Αρχές Οκτωβρίου.

Οι συνήθεις ημέρες διδασκαλίας των Ειδικών Μαθημάτων είναι:
1. Δευτέρα –Πέμπτη
2. Τρίτη  –  Παρασκευή
3. Τετάρτη  –  Σάββατο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Stacks Image 1382
Οικονομική στήριξη προς τους σπουδαστές
Ειδικές εκπτώσεις και ευκολίες μπορούν να γίνουν μετά από γραπτή αίτηση προς την διεύθυνση του Ωδείου Αργυρουπόλεως, η οποία θα συνοδεύεται και από σχετικά δικαιολογητικά, που θα βεβαιώνει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι για να χορηγηθεί η υποτροφία.
Ειδικότερα, εξετάζονται κατά προτεραιότητα περιπτώσεις παιδιών ανέργων, μεταναστών και πολυτέκνων.
 

Προσφορές
Το Ωδείο Αργυρουπόλεως παρέχει ειδική έκπτωση σε περιπτώσεις εγγραφής αδελφών ή εγγραφής μαθητών και σε δεύτερο Ειδικό Μάθημα.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα, εξαιρουμένων όσων διδάσκονται ατομικά, παρέχονται στους μαθητές του Ωδείου Αργυρουπόλεως δωρεάν.