ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι αρχάριοι μαθητές εγγράφονται στην Α΄ Προκαταρκτική Τάξη του Ειδικού Μαθήματός τους.
Οι κάτοχοι βεβαίωσης σπουδών άλλου Ωδείου αναγνωρισμένου από το κράτος, εγγράφονται στην Τάξη στην οποία έχουν ήδη προαχθεί.
Αδιαβάθμητοι μαθητές, προερχόμενοι από ιδιαίτερα μαθήματα, εγγράφονται σε Τάξη αντίστοιχη του διαπιστούμενου επιπέδου τους, έπειτα από κατατακτήριες εξετάσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για όλα τα Ειδικά Μαθήματα οι παρακάτω αναγραφόμενοι χρόνοι φοίτησης έχουν την έννοια του κατώτατου ορίου.
Stacks Image 1213
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Stacks Image 1230
Στα Τμήματα Ωδικής και Αρμονίας γίνονται δεκτοί μαθητές έπειτα από κατατακτήριες εξετάσεις. Κατ’ εξαίρεση, οι κάτοχοι Πτυχίου Ωδικής μπορούν να εγγράφονται στο Β΄ έτος Αρμονίας και οι κάτοχοι Πτυχίου Αρμονίας μπορούν να εγγράφονται στο Β΄ έτος Ωδικής.
Stacks Image 1231
Πτυχίο ή Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής καθώς και Πτυχίο Ωδικής παρέχεται περιοριστικά μόνο σε αποφοίτους Λυκείου.
Stacks Image 1232
Στο Τμήμα Αντίστιξης γίνονται δεκτοί κάτοχοι Πτυχίου Αρμονίας με βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω.
Stacks Image 1239
Στο Τμήμα Φούγκας γίνονται δεκτοί κάτοχοι Πτυχίου Αντίστιξης με βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω.
Stacks Image 1242
Στο Τμήμα Σύνθεσης γίνονται δεκτοί κάτοχοι Πτυχίου Φούγκας με βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω.
Stacks Image 1245
Στο Τμήμα Διεύθυνσης Χορωδίας γίνονται δεκτοί κάτοχοι Πτυχίου Αντίστιξης, που έχουν επίσης περατώσει την Α΄ Ανωτέρα Τάξη Τμήματος Πιάνου.
Stacks Image 1248
Στο Τμήμα Διεύθυνσης Ορχήστρας γίνονται δεκτοί κάτοχοι Πτυχίου Αντίστιξης και Πτυχίου ή Διπλώματος Πιάνου ή αντίστοιχου Πτυχίου ή Διπλώματος άλλου οργάνου με παράλληλη φοίτηση σε επίπεδο Α΄ Ανωτέρας Τάξης Τμήματος Πιάνου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για κάθε σπουδαστή τα υποχρεωτικά μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει είναι τα εξής:
Θεωρία- Σολφέζ (φοίτηση τριετής)
Υποχρεωτικό Αρμονίας (φοίτηση τριετής) – Σολφέζ (φοίτηση διετής)
Ιστορία και Οργανογνωσία (φοίτηση διετής)
Μορφολογία (φοίτηση ενός έτους)
Μουσική Ορθογραφία (Dictée)
Εκτέλεση εκ πρώτης όψεως - Prima vista (από τη Β΄ Ανωτέρα και άνω)
Μουσική Δωματίου (φοίτηση τριετής. Κατ’ εξαίρεση διετής για τους μαθητές Τμήματος Κιθάρας)
Χορωδία (φοίτηση διετής τουλάχιστον)
Πιάνο (φοίτηση έως του επιπέδου Α΄ Μέσης Τάξης για τους μαθητές των υπολοίπων οργάνων, απαλλασσομένων των μαθητών Τμήματος Κιθάρας)